Παγκρήτια Τράπεζα: Συγκέντρωσε σχεδόν 35 εκατ. στην πρώτη φάση της ΑΜΚ – Εντονο ενδιαφέρον νέων επενδυτών -Ικανοποίηση στη διοίκηση

Με απόλυτη επιτυχία και με το σημαντικό ποσό των 35 περίπου εκατομμυρίων έκλεισε η πρώτη φάση άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας αποφάσισε παράταση έως τις 27 Οκτωβρίου για τη συμμετοχή ειδικών και μη επενδυτών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον νέων επενδυτών από επιχειρηματικούς και εφοπλιστικούς κύκλους και τις σχετικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Αύξηση μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου καλύφθηκε σε ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 34,78 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσοστό το οποίο επετεύχθη μετά τις συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης και των στελεχών της τράπεζας και χωρίς την άσκηση των δικαιωμάτων της Lyktos Participations A.E.

Σημειώνεται ότι τόσο κατά την προετοιμασία όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της Αύξησης η Διοίκηση της τράπεζας είχε την αμέριστη στήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι το παραπάνω ποσοστό είναι ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει στην τράπεζα να ολοκληρώσει τις προσπάθειές της για τη συγκέντρωση του ποσού που έχει προγραμματιστεί και να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού και κεφαλαιακού της πλάνου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επενδυτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η παράταση του χρόνου συμμετοχής είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της καθώςθα δώσει τη δυνατότητα σε νέους επενδυτές να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Παγκρήτιας, μιας τράπεζας που οδεύει με αξιώσεις να καταστεί η πέμπτη μεγαλύτερη στη χώρα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των € 39.483.340 με καταβολή μετρητών
και έκδοση 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου,
ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμής διάθεσης €1,25 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»)
με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της 05.05.2022, καλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των
δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής (η οποία ξεκίνησε στις 30.08.2022 και έληξε στις
11.10.2022) κατά ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους ευρώ 34,78 εκ. Ευρώ περίπου, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην έκδοση 27,83 εκ. Νέων Μετοχών.

Σύμφωνα με το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης, όπως αυτό
επικαιροποιήθηκε με την από 20.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και αναφέρεται
στην ενότητα 3.5. του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30.09.2022, η διάθεση των αδιάθετων Νέων Μετοχών σε
ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και
σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές, με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς
επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά
επενδυτή, επρόκειτο να διενεργηθεί κατά το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στο γεγονός ότι η Τράπεζα ευρίσκεται σε συζητήσεις
με επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση Νέων Μετοχών, οι οποίες
δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πιο πάνω διημέρου, και με δεδομένο ότι ο
χρόνος κάλυψης της ΑΜΚ, σύμφωνα με την πιο πάνω από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Νόμο ορίστηκε σε ένα τρίμηνο από τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ., ήτοι προθεσμία που λήγει στις 27.10.2022,
αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 11.10.2022, ότι είναι προς το συμφέρον της
Τράπεζας, των επενδυτών και των μετόχων, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης των
αδιάθετων Νέων Μετοχών, στις ως άνω κατηγορίες επενδυτών, έως τη λήξη της προθεσμίας
κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι στις 27.10.2022.

Με την ίδια ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε αναλόγως και το αναμενόμενο
Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης ως ακολούθως :