Κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας συνιστά η σύμβαση της ΕΥΔΑΠ με τα ΕΛΤΑ

Κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της υποχρέωσης διαφάνειας που διέπουν το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, του αστικού κώδικα, αλλά και τη νομοθεσία που προβλέπει παροχή υπηρεσιών, συνιστά η σύμβαση της ΕΥΔΑΠ με τα ΕΛΤΑ που ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως γράφει η εφημερίδα ΑΧΙΑ

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Η ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια εκτέλεσης συμβάσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, διαλογής και διανομής των λογαριασμών της κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021 τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά ως προς την αντιμετώπιση του εναλλακτικού και του κρατικού παρόχου, που παρείχαν σε αυτή τις ίδιες ταχυδρομικές υπηρεσίες, δυνάμει συμβάσεων που περιλαμβάνουν τους ίδιους όρους, οι οποίες συνήφθησαν σε εκτέλεση της ίδιας απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ.

Επιβάλλει ποινικές ρήτρες

Ως προς τον εναλλακτικό πάροχο η ΕΥΔΑΠ επικαλούμενη καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης των αποστολών επιβάλει ποινικές ρήτρες και αποφασίζει τη μη πληρωμή των παρασχεθέντων ταχυδρομικών υπηρεσιών, αγνοώντας τις συνεχιζόμενες συνέπειες του COVID-19, τις απρόβλεπτες περιστάσεις εκτέλεσης του έργου που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εναλλακτικού παρόχου, αλλά σε γεγονότα ανωτέρας βίας αυταπόδεικτα και γνωστά τοις πάσι, για τα οποία δεν χρειάζεται απόδειξη με στοιχεία ή δικαιολογητικά αλλά και το γεγονός ότι οι προς παράδοση λογαριασμοί παραδίδονται προς τον εναλλακτικό πάροχο προς διανομή με την προθεσμία πληρωμής τους να είχε ήδη λήξει.

Η ΕΥΔΑΠ ως προς εναλλακτικό πάροχο εμμένει στην τήρηση των συμβατικών ορισθέντων χρόνων παράδοσης των λογαριασμών, η τήρηση των οποίων καθίσταται υπέρμετρα δυσανάλογη και επαχθής για αυτόν καθώς καταλαμβάνουν περιπτώσεις συνήθους και ομαλής εκτέλεσης των συμβάσεων και όχι έκτακτες και απρόοπτες μεταβολές των περιστάσεων που έχει επιφέρει η πανδημία του COVID-19 και οι καθυστερημένες, πολλές φορές και μετά τη λήξη του χρόνου πληρωμής των λογαριασμών, παραδόσεις αυτών από την ΕΥΔΑΠ.

Πληρώνει τις παρασχεθείσες ταχυδρομικές υπηρεσίες

Σε αντίθεση με την ανωτέρω αντιμετώπιση του εναλλακτικού παρόχου, η ΕΥΔΑΠ για το ίδιο χρονικό διάστημα και κατά την εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με το ίδιο αντικείμενο και τους ίδιους όρους από τον κρατικό πάροχο (ΕΛΤΑ) πληρώνει τις παρασχεθείσες ταχυδρομικές υπηρεσίες από αυτόν χωρίς να παρακολουθεί τους χρόνους παράδοσης των αποστολών που διενεργούνται από τον κρατικό πάροχο (ΕΛΤΑ) και χωρίς να επιβάλλει ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερήσεων σχετικά με τους συμβατικά ορισθέντες χρόνους παράδοσης των αποστολών.

Πηγη: ΑΧΙΑ