Τράπεζα Πειραιώς: Αγορά ομολόγου Tier II της Piraeus Group Finance από την Sutter Investments Limited

Σε αγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ονομαστικού ποσού 100.000 ευρώ, εκδόσεως της θυγατρικής «Piraeus Group Finance PLC», συνολικής αξίας €99.500,00, προέβη την 02.07.2019 η εταιρεία με την επωνυμία «SUTTER INVESTMENTS LIMITED», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής «η Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 04.07.2019 γνωστοποίησης συναλλαγής ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον ν.3556/2007, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «SUTTER INVESTMENTS LIMITED» προέβη την 02.07.2019 σε αγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ονομαστικού ποσού €100.000, εκδόσεως της θυγατρικής της Τράπεζας, «Piraeus Group Finance PLC», συνολικής αξίας € 99.500,00.

Η «SUTTER INVESTMENTS LIMITED» είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τον κ. Ευθύμιο Κυριακόπουλο του Πέτρου, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Chief Risk Officer της Τράπεζας.