ΕΚΤ: Θα επανεξετάσει πλήρως τις πρακτικές των τραπεζών το 2022

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τον τελικό, τροποποιημένο οδηγό όσον αφορά τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, έπειτα από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Ο οδηγός επεξηγεί τις προσδοκίες που έχει η ΕΚΤ από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τη συνετή διαχείριση αυτών των κινδύνων και τη διαφανή δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προληπτικής εποπτείας.

Οι ενέργειες που θα αναλάβει η ΕΚΤ στη συνέχεια σε επίπεδο τραπεζών θα υλοποιηθούν σε δύο συγκεκριμένα στάδια. Στις αρχές του 2021 θα ζητήσει από τις τράπεζες να διενεργήσουν αυτοαξιολόγηση υπό το φως των εποπτικών προσδοκιών που περιγράφονται στον οδηγό και να εκπονήσουν σχέδια δράσης επί αυτής της βάσης. Στη συνέχεια, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει συγκριτικά τις αυτοαξιολογήσεις και τα σχέδια των τραπεζών και θα τα επαληθεύσει στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου. Το 2022 θα διενεργήσει πλήρη εποπτική εξέταση των πρακτικών των τραπεζών και στη συνέχεια θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σπουδαιότητα της κλιματικής αλλαγής για την οικονομία και τα αυξανόμενα στοιχεία για τις χρηματοοικονομικές επιδράσεις της στις τράπεζες, η ΕΚΤ θα διενεργήσει την επόμενη εποπτική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2022 με θέμα τους κλιματικούς κινδύνους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη διάρκεια του 2021.

Η ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης σήμερα έκθεση σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες παρουσιάζουν υστέρηση σε ό,τι αφορά τις δημοσιοποιήσεις των στοιχείων τους για τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ενώ έχει σημειωθεί κάποια βελτίωση από το προηγούμενο έτος, οι τράπεζες πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά τις δημοσιοποιήσεις των στοιχείων τους με σχετικές ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες. Το β’ εξάμηνο του 2021 η ΕΚΤ θα επιδιώξει να εντοπίσει τα εναπομένοντα κενά τα οποία θα θέσει υπό συζήτηση στις τράπεζες.

Στη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, η ΕΚΤ έλαβε περισσότερα από 50 σχόλια από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού κλάδου. Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις της ΕΚΤ στο έγγραφο παρατηρήσεων.

Ο οδηγός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.

Ο οδηγός και τα ληφθέντα σχόλια μαζί με το έγγραφο παρατηρήσεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.