Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Αλουμύλ

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κοινοποιηθείσας την 29.10.2020, σχετικά µε την γνωστοποίηση ποσοτικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου, η Αλουμύλ προχωρά στην κάτωθι συμπληρωματική σηµείωση επί της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης:

Όπως γνωστοποιείται στην Ενότητα ΙΙ της εξαμηνιαίας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, επηρεασμένος από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ανήλθε στο ποσό των €111 εκ. περίπου, μειωμένος κατά 5,09% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Σημειώνεται, ότι βάσει του καταρτισθέντος προϋπολογισμού του Ομίλου, ο κύκλος εργασιών αναμένονταν να παρουσιάσει αύξηση ποσοστού περίπου 3% και συνεπώς παρουσιάζεται μείωση των μεγεθών σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο συνολικά κατά 8% περίπου, που προήλθε κυρίως από την Ελλάδα και την περιοχή του Κόλπου που είναι οι περιοχές που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην εξαμηνιαία έκθεση.

Συνεπώς, οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν ήταν συμμετρικές για όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 μειώθηκε κατά 5,58%, οι θυγατρικές εταιρείες του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,59% ενώ για τις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και την Αμερική η συνολική πτώση ανήλθε σε 6,9%.

Αντιθέτως ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 100% στην Αυστραλία και 10% στην Αφρική, ενώ στην Ασία κυμάνθηκε στα επίπεδα της οικονομικής χρήσης 2019. Σε ότι αφορά τις εισπράξεις, υπήρξε μικρή καθυστέρηση στην Ελλάδα που συνέβαλλε στην μικρή αύξηση των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων.

O Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για τις επισφαλείς απαιτήσεις που υφίστανται αξιολογώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των πελατών του Ομίλου, όπως γνωστοποιείται στην ίδια ενότητα της εξαμηνιαίας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Όμιλος, προκειμένου να αποφύγει πιθανές επιπτώσεις στην ρευστότητά του, προέβη σε άμεση προσαρμογή προμηθειών, περιορίζοντας συνάμα λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες βάσει των δεδομένων που διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα και την παρατεταμένη ύφεση το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας και του Ομίλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κατορθώνοντας να απορροφήσουν σχετικά ανώδυνα τις συνέπειες της πρωτοφανούς αυτής κρίσης.