Τι απαντά η Attica Bank για δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Attica Bank προς το ΧΑ 27/7/2016, 16/9/2016, 28/9/2016, 28/2/2017 και 10/1/2020, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Η ταύτιση, συσχέτιση ή έστω κοινή αναφορά της Attica Bank με τις εταιρείες που αναφέρονται στα ανακριβή δημοσιεύματα της ιστοσελίδας liberal.gr, στις 21/8/2020 και 24/8/2020, κρίνεται επιεικώς ως ατυχής και αντανακλά απουσία επαφής με τα πραγματικά περιστατικά, το νομοκανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις Τράπεζες, τον ρόλο των εποπτικών αρχών και κυρίως, τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Attica Bank, αναφορικά με τη συμμόρφωσή της στις υποδείξεις των αρμόδιων εθνικών και υπερεθνικών εποπτικών αρχών.

Είναι σαφές ότι τα δύο δημοσιεύματα αναμασούν πληροφορίες του 2016 και 2017, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την σημερινή πραγματικότητα της Τράπεζας, η οποία συνεχίζει τον μετασχηματισμό της και υλοποιεί το στρατηγικό της σχέδιο για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας και την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο ελληνικό κοινό.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, αναφέρονται τα εξής:

– Έπειτα από την ανάληψη της νέας Διοίκησης της Τράπεζας τον Σεπτέμβριο του 2016, η εταιρική διακυβέρνηση και τα οικονομικά στοιχεία της Attica Bank μεταβλήθηκαν και αναβαθμίστηκαν ριζικά, δεδομένου ότι η Τράπεζα έλαβε σειρά συγκεκριμένων μέτρων συμμόρφωσης σε συστάσεις των εποπτικών αρχών οι οποίες της δόθηκαν σε συνέχεια των ευρημάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2016. Τονίζεται ότι η νέα Διοίκηση που ανέλαβε καθήκοντα το Σεπτέμβριο 2016 έθεσε σε προτεραιότητα την ανταπόκριση στην εν λόγω σειρά (άνω των 200 σε αριθμό) συστάσεων, η δε συμμόρφωση με αυτές ήταν σε μηνιαία παρακολούθηση από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συστάσεις αφορούσαν κυρίως θέματα παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης και τεχνικής και μηχανογραφικής αναβάθμισης και απαιτούσαν σημαντικές προσαρμογές και κόστος για την Τράπεζα. Ήδη πλέον από μεγάλο χρονικό διάστημα τα ζητούμενα των συστάσεων έχουν πλήρως καλυφθεί, χωρίς να υφίστανται σχετικές εκκρεμότητες προς τις εποπτικές αρχές. Στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης που διενεργείται, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, από τις εποπτικές αρχές (την Τράπεζα της Ελλάδος σε διαβούλευση με την ΕΚΤ), οι λειτουργίες της Τράπεζας έχουν αναβαθμιστεί με την εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων και τηρούνται οι κανόνες διαφάνειας στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Τράπεζα βρίσκεται σε πλήρη και αγαστή συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές οι οποίες παρακολουθούν και ελέγχουν την Τράπεζα όπως προβλέπει το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο.

– Σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις της, σημειώνεται ότι η Attica Bank ολοκλήρωσε το 2017 την αύξηση κεφαλαίου που είχε ζητηθεί με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε εκδοθεί το Δεκέμβριο 2015 και στη συνέχεια διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας οι οποίοι είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους ετησίως οριζόμενους από τις εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της διαρκούς εποπτικής αξιολόγησης. Ειδικότερα δε αναφέρεται ότι κατά τον Μάιο του 2018 προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση ενημερωτικού δελτίου το οποίο καλύπτει όλα τα ζητήματα διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας έτσι, μεταξύ άλλων, την ανεξαρτησία και τεχνική επάρκεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε κρίσιμες για την λειτουργία της Τράπεζας επιτροπές και την ορθότητα της παραγόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Η Attica Bank επισημαίνει ότι, από την ανάληψη της παρούσας Διοίκησης το Σεπτέμβριο του 2016, η Τράπεζα προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και συμβαδίζει πλήρως με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, όπως βεβαιώθηκε και από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Οι αναφορές στα εν λόγω δημοσιεύματα για τα ευρήματα του SSM εμφανίζουν ανακρίβειες καθώς αφορούν γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά σε παλαιότερους χρόνους. Ο επιτόπιος έλεγχος που διενεργήθηκε στην Τράπεζα, όπως και πιο πάνω αναφέρεται, από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ και της ΤτΕ διήρκησε από τις 16.03.2016 έως και τις 27.05.2016. Βασικό αντικείμενο του ελέγχου ήταν οι κατά την περίοδο του ελέγχου ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας, ενώ τα στοιχεία που ζητήθηκαν καλύπτουν κατά βάση την περίοδο από το 2015 έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου. Σε σχέση με τα ευρήματα του εν λόγω ελέγχου, η Τράπεζα έχει προβεί σε σχετικές, αναλυτικές ενημερώσεις του επενδυτικού κοινού με τις από 27/7/2016, 16/9/2016 και 28/9/2016 ανακοινώσεις προς το ΧΑ.

Με την ανάληψη της παρούσας Διοίκησης τον Σεπτέμβριο 2016, η οποία στόχευσε ακριβώς και ειδικά στην αποκατάσταση των επισημάνσεων και δυσλειτουργιών, η Τράπεζα διαμόρφωσε πρόγραμμα με αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την θεραπεία των ευρημάτων του ως άνω πορίσματος, σε συνεργασία με την εποπτική αρχή, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την από 28/2/2017 ανακοίνωση προς το ΧΑ. Στο τέλος του προγράμματος, το ποσοστό υλοποίησης των συστάσεων ήταν 96% και είχαν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την υλοποίηση των εκκρεμών συστάσεων.

Αναφορικά με την έκθεση της Τράπεζας σε εταιρείες του Ομίλου ΤΟΞΟΤΗ, η Τράπεζα έχει θωρακίσει τη θέση της καθώς έχει τηρήσει και ολοκληρώσει όλες τις δέουσες διαδικασίες για την λήψη επαρκών εξασφαλίσεων και προβλέψεων έναντι των σχετικών κινδύνων σύμφωνα με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο. Συνεπώς οποιαδήποτε εξέλιξη δεν επηρεάζει την οικονομική της θέση, όπως αναφέρεται και στην από 10/1/2020 ανακοίνωση προς το ΧΑ.

Η Attica Bank σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία και κοινωνία εν μέσω των προκλήσεων που δημιουργεί η πανδημία, υλοποιώντας το στρατηγικό της σχέδιο με γνώμονα το όφελος των πελατών, μετόχων της και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει.