Τράπεζα Πειραιώς: Προχωρά ο εταιρικός ανασχηματισμός – Απόσχιση του κλάδου τραπεζικής

Προχωρά ο εταιρικός ανασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, κατά την από 23.07.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της Τράπεζας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Η Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Διασπώμενης και εισφορά αυτού στην Επωφελούμενη, η οποία θα λάβει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Διασπώμενης.

Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και δραστηριότητες που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών εργασιών, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διάσπασης ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2020. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθούν και έναντι της Επωφελούμενης κατόπιν ολοκλήρωσης της Διάσπασης, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά τον Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.