ΕΕ: Mέτρα για ευκολότερη πρόσβαση εταιρειών σε κεφάλαια, τιτλοποιήσεις-κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών, ανάκαμψη κεφαλαιαγορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της για την ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία κορωνοϊού, ενέκρινε σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών. Στις 28 Απριλίου, η Επιτροπή είχε ήδη προτείνει μία δέσμη μέτρων για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σκοπός των σημερινών μέτρων είναι να διευκολύνουν τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις κεφαλαιαγορές ώστε να ανακάμψουν από την κρίση. Η δέσμη μέτρων προτείνει στοχευμένες αλλαγές των κανόνων για τις κεφαλαιαγορές, οι οποίες θα ενθαρρύνουν την αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία, θα επιτρέψουν την ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων και θα αυξήσουν την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει στοχευμένες προσαρμογές του κανονισμού για

  1. το ενημερωτικό δελτίο,
  2. της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και
  3. των κανόνων για τις τιτλοποιήσεις.Όλες οι τροποποιήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου για την ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών, το οποίο αποβλέπει στην καλύτερη ολοκλήρωση των εθνικών κεφαλαιαγορών και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε επενδύσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το ενημερωτικό δελτίο είναι ένα έγγραφο που πρέπει να κοινοποιούν οι επιχειρήσεις στους επενδυτές τους όταν εκδίδουν μετοχές και ομόλογα. Η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη», ενός είδους ενημερωτικού δελτίου με συνοπτική μορφή, για τις επιχειρήσεις με ιστορικό στη δημόσια αγορά. Το προσωρινό αυτό ενημερωτικό δελτίο θα είναι εύκολο να συνταχθεί από τις επιχειρήσεις, εύκολο να διαβαστεί από τους επενδυτές και εύκολο να εξεταστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το περιεχόμενο θα μπορούσε να μειωθεί από εκατοντάδες σελίδες σε μόλις 30 σελίδες.
Επίσης, θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια, π.χ. με τη μορφή μετοχών, αντί να αυξήσουν τα χρέη τους. Μια δεύτερη σειρά στοχευμένων τροποποιήσεων στον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας.

Στοχευμένες τροποποιήσεις των απαιτήσεων της MiFID II για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις των απαιτήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), με σκοπό να περιοριστούν κάποιες από τις διοικητικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι έμπειροι επενδυτές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Οι λιγότερο έμπειροι επενδυτές (όπως τα νοικοκυριά που επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους για τη σύνταξη) θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται όπως και κατά το παρελθόν. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν μια σειρά απαιτήσεων για τις οποίες είχε ήδη διαπιστωθεί (κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης MiFID/MiFIR) ότι ήσαν ιδιαίτερα επαχθείς ή ότι αποτελούσαν εμπόδιο στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών. Η τρέχουσα κρίση καθιστά ακόμη πιο σημαντική την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων και την παροχή ευκαιριών σε εκκολαπτόμενες αγορές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων, για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας έναντι του πελάτη, με παράλληλη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων προστασίας και αποδεκτού κόστους συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) με σκοπό την αύξηση του καθεστώτος κάλυψης της έρευνας για τους εκδότες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για τα ομόλογα. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ χρειάζονται καλό επίπεδο έρευνας στον τομέα των επενδύσεων ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη προβολή για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Σήμερα προτείνεται η τροποποίηση των κανόνων της MiFID που επηρεάζουν τις αγορές ενεργειακών παραγώγων.

Στόχος είναι να βοηθηθεί η ανάπτυξη αγορών ενέργειας στις οποίες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ – που είναι σημαντικές για τον διεθνή ρόλο του ευρώ – και να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καλύπτουν τους κινδύνους τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα των αγορών βασικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα.

Στοχευμένες τροποποιήσεις των κανόνων για τις τιτλοποιήσεις

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα δέσμη μέτρων και για την τροποποίηση του κανονισμού περί τιτλοποιήσεων και του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η τιτλοποίηση είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι τράπεζες μπορούν να ομαδοποιούν δάνεια, να τα μετατρέπουν σε τίτλους και να τα πωλούν στις κεφαλαιαγορές. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να διευκολυνθεί η χρήση της τιτλοποίησης για την ανάκαμψη της Ευρώπης, με την παροχή στις τράπεζες της δυνατότητας να επεκτείνουν τις δανειοδοτήσεις τους και να ελευθερώσουν τους ισολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Είναι χρήσιμο να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να μεταφέρουν ορισμένους από τους κινδύνους των δανείων των ΜΜΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) στις αγορές, ώστε να μπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν δάνεια σε ΜΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση εντός ισολογισμού που θα επωφελείται από προληπτική εποπτεία η οποία θα αντικατοπτρίζει την πραγματική επικινδυνότητα των εν λόγω μέσων. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αρθούν τα υφιστάμενα κανονιστικά εμπόδια στην τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα οποία αναμένεται ότι θα αυξηθούν λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Οι σημερινές αλλαγές βασίζονται σε εκτεταμένες εργασίες και αναλύσεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 2019 και το 2020.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού και της επακόλουθης ανάκαμψης. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από τις δημόσιες αγορές. Οι σημερινές στοχευμένες τροποποιήσεις θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις μας να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται και να επενδύσουν στην οικονομία μας. Οι κεφαλαιαγορές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη, διότι η δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για να επανέλθουν οι οικονομίες μας σε τροχιά ανάκαμψης. Τον Σεπτέμβριο θα παρουσιάσουμε ένα ευρύτερο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.»