Τράπεζα Πειραιώς: Την απορρόφηση της «Πειραιώς Πρακτορειακή» ενέκρινε η ΓΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 16.06.2020 και ώρα 10:00, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν, συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 262.303.461 μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,07% επί συνόλου 436.659.164 μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

(1) Ενέκρινε (α) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Πρακτορειακή» με απορρόφηση από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και την «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»), (β) την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω διασπώμενης εταιρείας και (γ) την κοινή διάσπαση της εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Πρακτορειακή» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»,

(2) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Βασίλειο Κουτεντάκη, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Τριαντάφυλλο Λυσιμάχου, Σύμβουλο Ασφαλιστικών Θεμάτων Ομίλου και Ιωάννη Παναγιωτάκη, Senior Director, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης και να προβούν σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.