ΤτΕ: Αναμένεται αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Το α΄ τρίμηνο του 2020, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγουμένου τριμήνου.

Διάγραμμα 1 – Πιστοδοτικά Κριτήρια (μέσος όρος)

Image

Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2020.
Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019.
Η συνολική ζήτηση δανείων προς τις ΜΧΕ (βλ. Διάγραμμα 2) παρουσίασε αύξηση ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,λόγω των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών από τις ΜΧΕ για πάγιες επενδύσεις, αποθέματα και κεφάλαια κίνησης, καθώς και για αναχρηματοδότηση χρέους.

Διάγραμμα 2 – Ζήτηση (μέσος όρος)

Image

Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αναμένεται να αυξηθεί λόγω της αύξησης της ζήτησης για βραχυπρόθεσμα δάνεια τόσο από τις μικρομεσαίες όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3 – Αναλογία αιτήσεων που απορρίφθηκαν (μέσος όρος)

Image

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το α΄ τρίμηνο του 2020, τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρουσίασε αύξηση ως έναν βαθμό σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη (βλ. Διάγραμμα 2). Παράγοντες που επηρέασαν την αύξηση της ζήτησης κατά το α’ τρίμηνο του 2020 ήταν η βελτίωση των προοπτικών της αγοράς κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων εξελίξεων στις τιμές των οικιστικών ακινήτων, καθώς και η προ της εξάπλωσης της πανδημίας στην Ελλάδα αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.
Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2020, ενώ η ζήτηση αναμένεται να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).