Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους 97 εκατ. ευρώ για το 2019

Κέρδη 97 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2019 ανακοίνωσε η Alpha Bank.  
Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) στο 17,9%, στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.
Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.
Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,1.
Τον Φεβρουάριο 2020, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση -ορόσημο ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ.,  με απόδοση 4,25%,συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας.
Η έκδοση του ομολόγου ενισχύει περαιτέρω τονΔείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 104 μονάδες βάσης,στο19%.
Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά Ευρώ 1,8 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεωναπό τον ιδιωτικό τομέα.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις γιατον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 97% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 έναντι 104% τον Δεκέμβριο 2018.
H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 3,5δισ. για το 2019.
Το δ’ τρίμηνο 2019, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 0,5δισ., με τη συνολική οργανική μείωση για το 2019 να ανέρχεται σε Ευρώ 1,2δισ.
Το 2019, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.547,3 εκατ., μειωμένο κατά 11,9%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων,στοπλαίσιοτων ενεργειών για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.
Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,5%.
Το 2019, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 2,7%,σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 340,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, την αύξηση των προμηθειών από τη χορήγηση νέων δανείων και αναδιαρθρώσεων καθώς και τη θετικήσυνεισφορά των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκα νκατά 2%, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018.
Επιπλέον, έπειτα από την επιτυχήολοκλήρωση και του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS)που τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2019 στην Ελλάδα, αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά836Υπάλληλοι, με εκτιμώμενοόφελοςπερίπου Ευρώ 35 εκατ. σε ετήσια βάση.
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.135,6εκατ.,που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του Ενεργητικού,από Ευρώ 1.441,3 εκατ. το 2018, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκωνκαθώς και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.
Το 2019, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκανσε Ευρώ 994,8 εκατ. από Ευρώ 1.723,1 εκατ. το 2018, ενώοι Ζημίες Απομείωσης ως ποσοστό των χορηγήσεων (CoR) ανήλθαν σε 197 μονάδες βάσης, έναντι μέσου όρου 316 μονάδων βάσης το προηγούμενο έτος.
Το 2019, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθανσε Ευρώ 97εκατ., έναντι Ευρώ 53 εκατ. το 2018.
Η εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας διαφαίνονταιήδη από τοπρώτο εξαμήνο του 2020 και προέρχονται κυρίως από την εξασθένηση της εξωτερικήςζήτησης, τις εγχώριες συνθήκες αβεβαιότητας καθώς και το ισχυρό πλήγμα από την πλευρά της προσφοράς λόγω της αναστολήςλειτουργίας επιχειρήσεων σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας.
Με στόχο την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID-19, οι Ευρωπαϊκές Αρχές και η Ελληνική Κυβέρνηση παρέχουν συντονισμένη στήριξη προς την εγχώρια οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, σε νομισματικό, δημοσιονομικό και ρυθμιστικό επίπεδο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: Αντιμέτωποι με την πανδημία του Covid-19, θέσαμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την προστασία των Εργαζομένων μας, τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας και, βεβαίως στο πλαίσιο της ευθύνης μας έναντι του κοινωνικού συνόλου, την υποστήριξη των Πελατών μας και της ελληνικής Οικονομίας.
Εγκαίρως προσαρμόσαμε τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ με απόλυτη πειθαρχία θέσαμε σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση και οι Ευρωπαϊκές Αρχές παρέχουν κρίσιμη ευελιξία και υποστήριξη, επιτρέποντας στην Alpha Bank να ανταποκριθεί στις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ασταθή αυτή περίοδο, ενόψει της επιστροφής μας σε συνθήκες ομαλής οικονομικής δραστηριότητας.
Τα αποτελέσματα του 2019 αναδεικνύουν τα ισχυρά θεμέλια της Alpha Bank, δηλαδή την κορυφαία στο τραπεζικό σύστημα κεφαλαιακή μας θέση, η οποία αυξήθηκεπεραιτέρω με την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου Tier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ., και την ενισχυμένημας ρευστότητα.
Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του τριετούς μας Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Project Galaxy, η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους Ευρώ 12 δισ., προσαρμόζοντας, όπως επιβάλλεται από τις τρέχουσες συνθήκες, το χρόνο υλοποίησης του έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Η Alpha Bank έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές αντιξοότητες στα 140 χρόνια της ιστορίας της.
Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοικητική Ομάδα και το Προσωπικό μας, θα υπερβούμε τις προκλήσεις και αυτής της κρίσης και θα διαθέσουμε όλη μας την ενέργεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους Πελάτες μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.