Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 59,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο

Στα 59,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Ελληνικής Τράπεζας στο α΄εξάμηνο του 2019.
Όπως αναφέρει η κυπριακή τράπεζα, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδια αγοράς καταθέσεων και χορηγήσεων από νοικοκυριά στο 38,9% και 30,1% αντίστοιχα.

Τα βασικά στοιχεία:

– Επιτυχής Ενσωμάτωση συστημάτων και λογαριασμών 400.000 περίπου πελατών στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας
– Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,0%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
– Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό μετά την απόκτηση: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,2% (ή 31,4% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,1% (ή 6,7% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Στη δήλωση του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης αναφέρει:

Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα αντανακλούν μέρος από το όφελος της απόκτησης των εργασιών της πρώην ΣΚΤ.
Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη CET1 στο 18,5% αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα του 2019 είναι η επιτυχής, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού, ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των συστημάτων και των λογαριασμών των πελατών της πρώην ΣΚΤ, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.
Η ολοκλήρωση αυτού του έργου, μιας στρατηγικής προτεραιότητας για την Τράπεζα που απορρόφησε όλη μας την ενέργεια και προσοχή κατά τη διάρκεια του 2018 και 2019, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού. Γι’ αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους που δούλεψαν ώστε να φτάσουμε σε αυτό το ορόσημο.
Ως μια ενοποιημένη Τράπεζα, με ισχυρή κεφαλαιοποίηση, μπορούμε πλέον να επικεντρωθούμε στον στόχο της στρατηγικής μας ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση.
Συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες μας, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ.

Για την επίτευξη των στόχων μας στηριζόμαστε στους εξής 4 πυλώνες:

1. Το προσωπικό μας, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Τράπεζας.
2. Επενδύσεις στην τεχνολογία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πελατών μας και στην απλοποίηση της επαφής τους με την Τράπεζα.
3. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών της Τράπεζας, προσφέροντας μια απρόσκοπτη και ευχάριστη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας.
4. Εναρμόνιση με τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες όσον αφορά τη συνετή ανάληψη ρίσκου, πάντα σε στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους μετόχους μας για τη συνεχή στήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, που είναι η εδραίωση και διατήρησή της στην κορυφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Άλλα βασικά στοιχεία:

– Κέρδος πριν από τις προβλέψεις για την 2η τριμηνία 2019 στα €33,8 εκατ. και κέρδος μετά την φορολογία για την 2η τριμηνία στα €44,2 εκατ.
– Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνίας του 2019 ανήλθαν στα €387,6 εκατ.
– Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 64,0% στις 30 Ιουνίου 2019, (ή 52,9% συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2)
– O Δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 84,2%
– Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 65,1%
– Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 585% – Χρηματοδότηση από καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 89,9% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων
– Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,0%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Ομαλή ενσωμάτωσης – Επικέντρωση στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας:

Χάρη στην αφοσίωση και στις προσπάθειες του προσωπικού η ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ έχει ολοκληρωθεί.
Η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που είχαν αποκτηθεί ήταν στο επίκεντρο των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας όσον αφορά την ενσωμάτωση υλοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή.
Ως η μεγαλύτερη λιανική τράπεζα στο νησί, στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες, καθώς και ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζουμε δυναμικά να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.
Παρά τις προκλήσεις εργαζόμαστε καθημερινά για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Τράπεζα για όλους μας και να δημιουργήσουμε πραγματική αξία για τους μετόχους μας.